Ban lãnh đạo tập đoàn Vsetgroup

Trương Ngọc Anh

Trương Ngọc Anh
chủ tịch tập đoàn

Chi tiết
Trương Văn Mẫn

Trương Văn Mẫn
Phó chủ tịch
kiêm tổng giám đốc
đại diện pháp lý

Chi tiết
Nguyễn Đình Trí

Nguyễn Đình Trí
Phó chủ tịch

Chi tiết
Trương Phạm Ngọc Duy

Trương Phạm Ngọc Duy
giám đốc điều hành
vsetcom

Chi tiết
Trần Minh Tâm

Trần Minh Tâm
Giám đốc điều hành
Trương Gia

Chi tiết
Lê Minh Quang

Lê Minh Quang
Giám đốc điều hành
Gia Khang

Chi tiết
Phạm Đăng Thịnh

Phạm Đăng Thịnh
GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH
VSET THỐNG PHÁT

Chi tiết
Trần Thanh Tú

Trần Thanh Tú
Quyền Giám đốc
Vsman

Chi tiết
Nguyễn Thanh Vũ

Nguyễn Thanh Vũ
Giám đốc điều hành
chi nhánh Gia Lai

Chi tiết