Ban lãnh đạo

TRƯƠNG ngọc ANH
CHỦ TỊCH tập đoàn
kiêm tổng giám đốc

Chi tiết
Ban lãnh đạo

NGUYỄN NGỌC MỸ LINH
phó chủ tịch tài chính

Chi tiết
Ban lãnh đạo

ĐINH THÙY TRANG
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Chi tiết
Ban lãnh đạo

ĐÀM thị TRANG
Chánh Văn Phòng Chủ Tịch

Chi tiết
Ban lãnh đạo

NGUYỄN ĐÌNH TRÍ
TRỢ LÝ chủ tịch

Chi tiết
Ban lãnh đạo

TRƯƠNG VĂN MẪN
TRƯỞNG ban Vật tư & Tài sản

Chi tiết
Ban lãnh đạo

Nguyễn Việt Cường
Giám Đốc Điều Hành
chi nhánh Hà Nội

Chi tiết
Ban lãnh đạo

Trương Phạm Ngọc Duy
giám đốc điều hành
VsetCom

Chi tiết
Ban lãnh đạo

TRẦN MINH TÂM
GIÁM ĐỐC điều hành
TRƯƠNG GIA

Chi tiết
Ban lãnh đạo

LÊ HUY HÙNG
GIÁM ĐỐC điều hành
VSMAN

Chi tiết